MENU   flat75 menu   
Kontakt:   flat75 phone +421 905 226 082    |  flat75 phone +421 911 446 351
"Cena za Vaše byty je konečná. Bez navyšovania, bez rizík, bez kompromisov. "

Press

„Modrý“ dom je už minulosťou: Petržalčania si môžu vydýchnuť

 4.1.2016 14:37 - Bratislava


V závere uplynulého roka sa obyvatelia nielen v blízkosti Čapajevovej ulice, ale aj širšieho okolia v Petržalke potešili, keď sa pri neslávne známom tzv. modrom dome objavili stavebné mechanizmy. Do konca roka bol zrovnaný so zemou.

Po rokoch hromadiacich sa problémov, ktoré spôsobovali neprispôsobiví občania, z ktorých väčšina už ani nemala platné nájomné zmluvy, resp. viedli sa voči nim zdĺhavé súdne alebo exekučné konania o vyprataní bytu a množstvo ľudí tam bývalo „načierno“, ľady sa pohli.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka schválilo predaj stavby 50 malometrážnych bytov v spomínanom zdevastovanom dome na cenu 1 euro spoločnosti za podmienky, že kupujúci zabezpečí nájomcom bytové náhrady na vlastné náklady ako aj všetkým užívateľom, ktorí majú alebo im vznikne právo na bytovú náhradu. Taktiež bude znášať všetky náklady na vysťahovanie nájomcov.

Zmena situácie

Napriek zdĺhavému procesu vysťahovanie sa podarilo a tak stavebné mechanizmy sa mohli začať „zahryzávať“ do zdevastovanej, zapáchajúcej stavby. Deň čo deň tony stavebného odpadu odvážali nákladiaky na skládku (a následnú recykláciu), takže v priebehu mesiaca intenzívnej práce okolie sa zmenilo na nepoznanie. Zostali tam už len kúsky betónu a terén pripravený na novú stavbu. Už v najbližšom čase by tam mal vyrásť luxusný vežiak.

Podľa znaleckého posudku celková hodnota plnenia kupujúceho je vyššia ako hodnota nehnuteľnosti, keďže kupujúci odpredá mestskej časti späť do jej vlastníctva 10 bytov za sumu 1 euro. Byty odkúpené mestskou časťou budú prednostne ponúknuté na prenájom začínajúcim učiteľom základných škôl v zriaďovacej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka, čím by sa aspoň čiastočne pomohlo mladým učiteľom v riešení ich situácie s bývaním. Nezanedbateľným prínosom po dobudovaní nových bytov pre Petržalčanov bude aj zvýšenie kultúrnosti prostredia a tým aj príjemného bývania v širšom okolí.
Text a foto: Thea Bašťovanská

Zdroj: 'nasenovinky.sk


Štátny príspevok pre mladých od 1.1.2016

Zvažujete v roku 2016 kúpiť nehnuteľnosť?

Od 1. januára 2016 sa mení výška príjmovej hranice na získanie hypotéky pre mladých. Teraz sa ale bude znižovať.

Aké budú zmeny?

Od 1. januára 2016 sa znižuje príjmová hranica na získanie hypotéky pre mladých z doterajších 1 140,10 eur na 1 119,30 eur. V prípade 2 žiadateľov ( manželia, partneri ) je hranica dvojnásobná, t.j. 2 238,6 eur.

Ide o preukázanie výšky príjmu kde okrem aktuálneho príjmu predkladáte aj doklad o priemernom mesačnom príjme za predchádzajúci kalendárny rok. Váš priemerný príjem za rok 2015 nesmie na účely štátneho príspevku pre mladých presiahnuť sumu 1.119,30 eur. V prípade manželov alebo spoludlžníkov je to spolu 2 238,60 eur.

Zdroj: hypocentrum.skAktuálne informácie ohľadom projektu asanácie tzv. „Modrého domu“ a výstavby bytového projektu na Čapajevovej ulici v Bratislave – m.č. Petržalka.


V zmysle platenej kúpnej zmluvy č. 08-8-2014 zo dňa 20.01.2014 medzi Predávajúcim Mestská časť Bratislava-Petržalka a kupujúcim spol. BS investments, a.s. (neskôr spol. develop BS s.r.o. ) sa nám dňa 02.03.2015 pod sp.zn. 2592/2015/10-UKSP/Vč-5 podarilo získať povolenie na odstránenie stavby a dňa 21.09.2015, pod sp.zn.6335/2015/10-UKSP/Vč-94 sa taktiež podarilo získať právoplatné stavebné povolenie na výstavbu bytového domu na Čapajevovej ulici v Bratislave.

Našej spoločnosti sa tak približne po 16 mesiacoch projektových príprav ako aj územného a stavebného konania podarilo v zmysle pôvodného zámeru a v dohodnutom časovom limite získať jednak povolenie pôvodnú stavbu odstrániť ako aj stavebné povolenie na výstavbu bytového domu, pričom v tejto súvislosti sa projekt dostáva do konečnej realizačnej fázy. Prvoradý záujem našej spoločnosti je včasné odovzdanie bytových jednotiek novým oprávneným vlastníkom a užívateľom za súčasného čo najmenšieho zásahu do pokojného stavu v okolí výstavby. Predpokladaná doba realizácie stavby je približne 18 mesiacov v závislosti aj na klimatických podmienkach počas výstavby.

V rámci prípravy celého projektu sme v záujme zachovania čo najmenších vplyvov na okolité prostredie a záujmy obyvateľov Mestskej časti Bratislava-Petržalka spracovali nespočetné podnety a zároveň sme v spolupráci s občianskym združením Mládež ulice vysporiadali všetkých oprávnených nájomcov pôvodnej stavby.

Z pohľadu aktuálneho stavu projektu bude v najbližšom období realizované uzatvorenie a ohradenie objektu. Pri následnej realizácii projektu výstavby bude asanovaná stará budova a na jej pozemku bude realizovaná výstavba bytového domu z celkovým počtom 75 bytov, z ktorých 10 prevažne malometrážnych bytov bude prevedených na Mestskú časť Bratislava-Petržalka za symbolickú sumu 1,-Euro. Na zabezpečenie záväzkov ktoré nám vyplývajú z našej zmluvy s mestskou časťou bude slúžiť vystavená banková záruka v hodnote 382.000,-Euro. Podľa pôvodných zámerov Mestskej časti Bratislava-Petržalka by sa tak náš bytový projekt mohol stať domovom pre mladých začínajúcich učiteľov niekedy v máji roku 2017

Viac informácií ohľadom technického riešenia projektu je na stránke projektu www.flat75.sk.

Bratislava, 10.11.2015

Martin KOKAVEC
konateľ spol. develop BS, s. r. o

« Späť na úvodTo Top
webdizajn CATMEDIA